Öncelikli ihtiyaç kalıcı ve ideal üst ölçekli bir kültürel miras politikasının sektöre kazandırılması

Bilgi politikalarında öncelikli ihtiyacın kalıcı ve ideal üst ölçekli bir “kültürel miras politikasının” sektöre kazandırılması konusu olduğunu belirten Müzeciler Derneği Başkanı MUES Projesi Yöneticisi Hakan Melih Aygün, nasıl bir kültürel miras sorusuna maddeler halinde yanıt verdi:

• sürekli ve dengeli gelişmeye uyarlı,
• orta ve uzun vade hedefleri belirli,
• katılımcı süreçleri içeren ve toplumla bütünleşen,
• koruma süreçlerinde kamuyerelsivilözel bütünleşmesini özümseyen,
• kaynak sağlanması ile ilgili (kolaylaştırıcı, cazibeyi artırıcı) akılcı sistemler getiren,
• kültür turizmini ve bu alandan sağlanacak kaynağı gözeten,
• kültürel mirastan ya da kültür turizminden elde edilen gelirin önemli bir kısmının yine bu alanda kullanımını öngören,
• kültür turizminin katkı sağladığı sektörlerden kültürel mirasın sürekli ve dengeli korunmasına kaynak aktarımını destekleyen,
• geleneksel yapı teknikleri ve ustalık ve zanaatların yaşamasını garanti altına alan,
• kültür varlıklarının tespitinden başlayıp (araştırma, kazı ve müze dahil olmak üzere) koruma uygulamalarına kadar tüm
• süreçlerle ilgili standart ve kriterlerin belirlenmesini zorunlu kılan,
• kişilere değil, yasaya göre alt düzenlemeleri işaret eden,
• korumayı yasaklama ile sağlamak yerine, duyarlılık yaratmayı hedefleyen
• eğitimle ilgili süreçlere koruma politikalarının dâhil edilmesini sağlayan,
• yenilikçi proje ve fikirleri destekleyen,
• bilgi teknolojilerine dayalı yöntem ve sistemlerin kullanımını destekleyen

KAM’18 – Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı
29 Ekim – 1 Kasım 2018
Bilgi Yönetimi, İş Birlikleri ve Koordinasyon Oturumu